Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Input Regio Buitenland voor de Commissie (concept)verkiezingsprogramma

Leden, afdelingen en bestuur van D66 Regio Buitenland hebben gezamenlijk een lijst met punten opgesteld als input voor het verkiezingsprogramma van D66. Deze punten zijn belangrijk voor de D66-leden buiten Nederland, en daarmee naar alle waarschijnlijkheid voor vele Nederlanders in het buitenland. Deze lijst met punten is begin mei 2016 aan de Commissie (concept)verkiezingsprogramma gestuurd.

 

Visie op Europa

Voor Nederlanders in het buitenland is de EU van groot belang. Het vrije personenverkeer biedt de mogelijkheid om zonder drempels elders in de EU te wonen en te werken. Juist nu de EU onder vuur ligt, is het belangrijk dat D66 opkomt voor de verworvenheden van de Europese samenwerking en de Europese waarden.

De afdeling België-Luxemburg heeft een document geschreven met de titel ‘Europa waarom – Waarden in plaats van woorden’. Hierin worden de volgende thema’s behandeld: milieu, economisch beleid, werkgelegenheidsbeleid, ict-beleid, gezondheidszorg, onderzoek & innovatie, onderwijs, gelijke kansen & diversiteit, veiligheidsbeleid, buitenlands beleid.

Politieke rechten/ stemmen

 • Bewustmaking van het feit dat Nederlanders in het buitenland waardevol zijn voor Nederland. Stimuleren van een actief beleid van de overheid met betrekking tot Nederlanders in het buitenland via instrumenten als regelmatige surveys en hulp bij remigratie.
 • Stemmen vanuit het buitenland actief promoten door registratie van Nederlanders in het buitenland te bevorderen met behulp van informatiecampagnes en DigiD.
 • Inzetten voor het recht van Nederlanders in het buitenland om ook te mogen stemmen voor de Eerste-Kamerverkiezingen (in lijn met de motie ingediend op congres 101 in 2015).
 • Vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor een DigiD, op meer locaties, ook op ambassades, bij voorkeur ook digitaal.

Nationaliteit, consulaat en ambassade

 • Het vrijwillig aannemen van een tweede nationaliteit leidt tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit, afgezien van een aantal uitzonderingen. Dit benadeelt Nederlanders in het buitenland, dubbele nationaliteiten moeten daarom weer mogelijk worden.
 • De procedure met betrekking tot het aanmelden van kinderen geboren in het buitenland moet worden vereenvoudigd.
 • De centralisatie van paspoortaanvragen heeft voor Nederlanders in het buitenland geleid tot lange reizen en hoge kosten. De mogelijkheid om een paspoort in Nederland te vernieuwen moet verder worden uitgebreid en bekend worden gemaakt. Ook is nader onderzoek naar de mogelijkheid van gedeelde consultaten met andere EU-landen wenselijk.
 • Nederlandse expats die voor een Nederlands bedrijf in het buitenland werken en die bepaalde niet-westerse partners hebben, staan voor grote hindernissen bij terugkeer naar Nederland. Zo moeten zij voldoen aan de inkomenseis (drie tot zes maanden een vaste baan in Nederland) en moet hun partner geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen voordat zij met hun gezin terug kunnen keren naar Nederland. D66 moet zich sterk maken dat alle partners -ongeacht hun nationaliteit- van Nederlandse expats een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen krijgen zodat ze in Nederland kunnen inburgeren.

Studiekosten/ studieuitwisseling

 • Studeren in het buitenland en uitwisseling van studenten stimuleren. Het Erasmus-programma is waardevol voor Nederland, de overheid moet zich daarom inzetten om dit verder uit te breiden. Nederland loopt op dit gebied achter op andere Europese landen. Doelstelling is dat de Nederlandse uitgaande studentenmobiliteit uiterlijk in 2020 het Europese gemiddelde heeft bereikt.
 • De volgende beleidsmaatregelen kunnen hieraan bijdragen. 1. Het maximaal te lenen bedrag koppelen aan de hoogte van het collegegeld van de onderwijsinstelling waar de student naar toe gaat. 2. De mogelijkheid bieden om de lening in één keer uitbetaald te krijgen, zodat het collegegeld aan het begin van het jaar kan worden betaald. 3. Nederlandse promovendi dezelfde leenmogelijkheden bieden als masterstudenten in het buitenland. 4. Een financiële prikkel bieden aan Nederlandse universiteiten voor uitgaande mobiliteit.
 • Het moet aantrekkelijker worden gemaakt voor Nederlandse wetenschappers om terug te keren naar Nederland. Dit kan door meer te investeren in R&D. Nederland geeft in verhouding tot de VS, maar ook tot Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen, weinig uit aan R&D, maar ook door het bieden van een financiële prikkel aan universiteiten voor het aantrekken van Nederlandse toponderzoekers van buitenlandse universiteiten.

Overig

 • Individualisering van pensioenen, ook op EU-niveau. Dit is van grote waarde voor elders in de EU wonende en werkende Nederlanders. Nederlanders die buiten Nederland gaan werken, krijgen nogal eens te maken met pensioenbreuk en verdeling van pensioenen over verschillende fondsen in verschillende landen.
 • Betere samenwerking tussen nationale spoorwegen op het gebied van veiligheid en veiligheidsvoorschriften, en waar nodig faciliteren van extra controles vooraf op stations voor internationale verbindingen.

Best practices
D66-leden in het buitenland zien vaak voorbeelden van beleid dat zij beter vinden dan dat in Nederland. Hieronder een aantal van deze best practices.

 • Nederland loopt achter op andere landen wat betreft de regelgeving rond het vaderschapsverlof, en staat bijna onderaan de OESO-lijst. Zo kunnen vaders in het VK twee weken vaderschapsverlof opnemen, en krijgen ouders in Noorwegen 49 weken verlof met 100% salaris of 59 weken met 80% salaris. Vaderschapsverlof is goed geaccepteerd in Noorwegen. Ook in Zweden en IJsland krijgen ouders ten minste 60% van hun salaris doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof. Soms is het verlof alleen voor de vader, en vervalt het wanneer het niet wordt opgenomen, Dit heeft in de praktijk een positief effect op het verlof dat vaders daadwerkelijk opnemen. Volgens D66-leden in het buitenland is dit een goed punt voor het nieuwe D66-verkiezingsprogramma.
 • Een tweede punt is een betere combinatie van kinderopvang en onderwijs, zoals in Frankrijk het geval is. Kinderen vanaf drie jaar gaan hier naar de basisschool, krijgen warm eten tussen de middag en blijven tot 17.00 uur op school (in België kent men een vergelijkbaar systeem). Het eten is gevarieerd en gezond. Ouders hebben betere kansen op de arbeidsmarkt. Ook Noorwegen kent een goed ontwikkeld en betaalbaar systeem van kinderopvang. Dankzij dergelijke regelingen kunnen ouders zorg en werk beter combineren. Verder hebben dergelijke regelingen positieve gevolgen voor de arbeidsparticipatie, loonontwikkeling en pensioenopbouw van vrouwen.
 • In Nederland wordt bezuinigd op de psychische gezondheidszorg, Noorwegen investeert hier juist in. Informatievoorziening, onderzoek en een goede toegang tot psychologen zorgen ervoor dat mensen eerder hulp zoeken waardoor onnodig lijden en latere duurdere behandelingen worden voorkomen.
 • Noorwegen heeft een goed ontwikkeld systeem in de samenwerking van binnenlandse veiligheidsdiensten bij terroristische aanslagen en andere calamiteiten.
Gepubliceerd op 19-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018